TyEL-asiakashyvitys tutuksi – 5 kysymystä ja vastausta

Työnantajat maksavat työntekijöidensä eläkemaksuja työeläkevakuutusyhtiölle. Työeläkemaksuista voi kuitenkin saada jälkikäteen alennusta, jolloin puhutaan TyEL-asiakashyvityksestä. Hyvitysten ansiosta TyEL-maksuihin uppoava lopullinen rahasumma voi vaihdella eläkeyhtiöittäin.


1. Mitä TyEL-asiakashyvitykset tarkoittavat?

TyEL-asiakashyvitys on työnantajan jälkikäteen saama alennus työeläkevakuutusyhtiölle maksetuista TyEL-maksuista.

Käytännössä työnantaja saa hyvityksen kerran vuodessa, ja alennus näkyy seuraavan kalenterivuoden maksuissa, jotka pienenevät. Eläkeyhtiö voi kuitenkin palauttaa asiakashyvitykset myös yrityksen pankkitilille.

Vaikka TyEL-asiakashyvitys maksetaan työnantajille, myös työntekijät hyötyvät siitä. Vaikutus näkyy asiakashyvityksiä vastaavana alennuksena työntekijän omassa, palkasta perittävässä eläkemaksuosuudessa. Hyvitykset huomioidaan käytännössä siinä vaiheessa, kun yksityisalojen keskimääräistä TyEL-maksua vuosittain määritellään.

 

2. Kuinka suuri hyvitys on kyseessä?

Vuodesta 2023 lähtien TyEL-asiakashyvitys on määräytynyt yksinomaan työeläkeyhtiön vakavaraisuuden perusteella. Mitä parempi vakavaraisuus, sitä isommat hyvitykset.

Suurin osa työeläkeyhtiöille maksettavista TyEL-maksuista käytetään nykyisten eläkkeiden maksamiseen ja loppuosa rahastoidaan eli sijoitetaan tulevien eläkkeiden maksamista varten. Osake eläkkeistä kustannetaan jo aikaisemmin rahastoihin sijoitetuilla varoilla.

Sijoitustuotoista siirretään varoja tuottovaatimuksen verran vahvistamaan rahastoja. Ylimenevä osa sijoitustuotoista siirretään vakavaraisuuspääomaan. Käytännössä vakavaraisuus kertoo eläkeyhtiön kohdalla sen, kuinka paljon enemmän eläkeyhtiöllä on varoja verrattuna tulevien eläkkeiden maksusta aiheutuviin sitoumuksiin.

Vakavaraisuuspääomasta voidaan siirtää asiakashyvityksiin enintään yksi prosentti. Käytännössä asiakashyvitykset siis ovat työeläkeyhtiön sijoitustoiminnasta kertynyttä ylijäämää.

Se, miten asiakashyvitykset jakautuvat työeläkeyhtiön asiakkaiden välillä, voi vaihdella riippuen siitä, kuinka paljon palkkoja yrityksessä maksetaan ja kuinka pitkään yritys on ollut työeläkeyhtiön asiakkaana.

Mitä pitkäkestoisempi asiakassuhde ja mitä isommat palkkasummat, sitä enemmän TyEL-maksuja yritys on maksanut ja sitä kautta parempia ovat lähtökohtaisesti myös TyEL-asiakashyvitykset. Hyvitysten jakaminen asiakkaiden välillä määritellään työeläkeyhtiökohtaisissa laskuperusteissa.

Keskimääräinen asiakashyvitys vuonna 2024 on 0,40 prosenttiyksikköä. Asiakashyvitykset huomioiva keskimääräinen työeläkemaksu on tällöin 24,81 prosenttia palkoista, kun se ilman hyvityksiä olisi 25,21 prosenttia. Vuosien 2007–2024 välillä asiakashyvitykset ovat keskimäärin vaihdelleet 0,20 ja 0,80 prosenttiyksikön välimaastossa.

 

3. Kuka voi saada asiakashyvityksiä?

Asiakashyvitykset jaetaan Suomessa toimivien työeläkeyhtiöiden sopimustyönantajille. Sopimistyönantaja on sellainen työnantaja, joka täyttää seuraavat ehdot:

  • Työnantajalla on yksikin työntekijä, jonka työsuhde on vakituinen.
  • Työnantaja maksaa palkkoja säännöllisesti.
  • Työnantajan työntekijöille maksama palkkasumma kuuden kuukauden aikana on yhteenlaskettuna vähintään 9822 euroa vuonna 2024.

Kaikkien sopimustyönantajien tulee ottaa työntekijöilleen TyEL-vakuutus.

Tilapäiset työnantajat – eli esimerkiksi työntekijän satunnaisesti tai kertaluontoisesti palkkaavat työnantajat – eivät saa asiakashyvityksiä.

Asiakashyvityksiä jaetaan työeläkevakuutussopimuksille, jotka ovat olleet voimassa hyvityksen maksuvuotta edeltävän vuoden lopussa.

 

4. Milloin asiaskashyvitykset maksetaan?

Edeltävältä vuodelta kertyneet hyvitykset maksetaan työeläkeyhtiön tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen eli pääsääntöisesti keväällä.

Hyvitykset näkyvät alennuksena vakuutusmaksuissa, mutta tilanteesta riippuen työeläkeyhtiö voi maksaa ne myös yrityksen tilille. Tämä voi olla tilanne esimerkiksi silloin, jos palkanmaksua ei enää kuluvana vuonna ole ollut ja TyEL-maksujen maksaminen on siksi loppunut.

Vakuutusmaksulaskujen lisäksi TyEL-asiakashyvityksen määrän voi yleensä tarkistaa eläkevakuutusyhtiön verkkopalveluun kirjautumalla.

 

5. Voiko asiakashyvityksiä vertailla eläkeyhtiöiden välillä?

TyEL-vakuutuksia ja vakuutusmaksujen suuruutta voi vertailla, mutta laskelmien muodostaminen ei ole yksinkertaista.

Työeläkeyhtiön vakavaraisuuden ja sen mukaan määräytyvien asiakashyvitysten lisäksi TyEL-maksujen määrään vaikuttaa eläkevakuutusyhtiön TyEL-hoitokustannusmaksu, joka lisätään TyEL-perusmaksun päälle. Hoitokustannusosa on määritelty työeläkeyhtiökohtaisesti vuodesta 2023 alkaen. Sitä ennen hoitokustannusosa oli kaikille yhtiöille samansuuruinen.

Koska myös asiakassuhteen kesto ja maksettujen palkkojen määrä vaikuttavat asiakashyvitysten lopulliseen määrään, TyEL-vakuutusten vertailu tai kilpailutus ei aina ole helppoa tai yksiselitteistä.

Paras tai ehdoiltaan sopivin työeläkeyhtiö vaihtelee yrityskohtaisesti, ja hinta on vain yksi määrittävä tekijä. Pienille yrityksille erot TyEL-vakuutusten hinnoissa voivat olla hyvin marginaalisia eri eläkeyhtiöiden välillä.

Eläkeyhtiön vaihto on mahdollista, jos nykyinen sopimus on ollut voimassa vähintään vuoden verran.

Apuna TyEL-vertailussa voit tarvittaessa käyttää vakuutusmeklaria tai muuta TyEL-maksujen ehtoihin perehtynyttä asiantuntijaa.