Työnantajan pakolliset ja vapaaehtoiset vakuutukset

Mitä vakuutuksia yrityksen pitää ottaa työntekijöilleen?

Työntekijöiden hyvinvoinnin ja taloudellisen turvallisuuden takaaminen on yksi työnantajan tärkeimmistä vastuista. Tässä artikkelissa käymme läpi työnantajan lakisääteiset eli pakolliset vakuutukset, jotka suojaavat sekä työntekijää että työnantajaa erilaisissa tilanteissa.

Artikkeli tarjoaa yleiskatsauksen viidestä keskeisestä vakuutuksesta, jotka ovat työntekijän eläkevakuutus, työtapaturmavakuutus, sairausvakuutus, ryhmähenkivakuutus ja työttömyysvakuutus.

Vapaaehtoiset vakuutukset on käsitelty lakisääteisten vakuutusten jälkeen.

1) Työntekijän eläkevakuutus eli TyEL-vakuutus

TyEL-vakuutus on jokaisen työnantajan pakollinen vakuutus, joka turvaa työntekijöiden eläkkeen. Eläkepäivien lisäksi TyEL-vakuutus turvaa toimeentuloa niin työkyvyttömyyden, ammatillisen kuntoutuksen kuin perheen huoltajan kuoleman varalta.

Vakuutus koskee kaikkia 17–67-vuotiaita työntekijöitä, joiden työtulot ylittävät lain asettaman minimirajan. TyEL-vakuutuksen avulla kertyy eläkettä työuran aikana, mikä mahdollistaa taloudellisen turvan eläkevuosina.

Yksityinen työnantaja solmii vakuutussopimuksen valitsemansa työeläkeyhtiön kanssa. TyEL-maksut jakautuvat työnantajan ja työntekijän maksettaviksi vuosittain vahvistettavien maksuprosenttien mukaisesti.

2) Työtapaturmavakuutus

Työtapaturmavakuutus on työnantajan lakisääteinen vakuutus, joka korvaa työntekijöille sattuneet työtapaturmat ja ammattitaudit. Vahinko voi sattua niin työpaikalla kuin työmatkalla.

Vakuutus kattaa tapaturmista ja työn aiheuttamista ammattitaudeista johtuvia hoitokuluja, ansionmenetyksiä sekä mahdollisia pysyviä haittoja. Työtapaturmavakuutus työntekijöille otetaan työnantajan valitsemasta vakuutusyhtiöstä.

3) Sairausvakuutusmaksu

Sairausvakuutusta työntekijöille ei tarvitse hankkia erikseen, vaan työnantaja tilittää sairausvakuutusmaksun Verohallinnolle samassa yhteydessä palkanmaksun ennakonpidätysten kanssa.

Kuten nimikin kertoo, sairausvakuutus korvaa sairauksista aiheutuvia kuluja. Käytännössä vakuutus jakautuu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen. Jälkimmäisestä maksetaan esimerkiksi sairauspäivä-, kuntoutus- ja vanhempainpäivärahoja sekä työnantajille maksettavia korvauksia työterveyshuollon järjestämisestä.

Sairaanhoitovakuutusosa puolestaan kattaa esimerkiksi lääke-, lääkärinpalkkio sekä hoito- ja tutkimuskuluja.

4) Ryhmähenkivakuutus

Ryhmähenkivakuutus on pakollinen vakuutus tietyillä toimialoilla, jos työnantajaa sitova yleissitova työehtosopimus tai muu vastaava sopimus niin edellyttää.

Ryhmähenkivakuutus tarjoaa taloudellista turvaa perheelle työntekijän kuolemantapauksissa. Tarkoituksena on turvata perheen välitön toimeentulo, jos puoliso tai lasten huoltaja menehtyy työ- tai vapaa-ajalla.

Ryhmähenkivakuutuksen voit ottaa samasta vakuutusyhtiöstä, josta otat työntekijöille työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen.

5) Työttömyysvakuutus

Työttömyysvakuutuksella katetaan paitsi työttömyysturvaa, myös aikuiskoulutustukea ja erilaisia eläke-etuuksia.

Työttömyysvakuutusmaksu jakautuu työnantajan ja työntekijän maksettavaksi. Työnantaja kuitenkin huolehtii maksujen maksamisesta.

Työllisyysrahasto lähettää työnantajalle laskun maksun suorittamista varten. Työllisyysrahasto saa tiedot työnantajan maksamista palkoista Verohallinnon tulorekisteristä.

 

Paljonko työnantajan lakisääteiset vakuutukset maksavat?

Työnantajan lakisääteisten vakuutusten hinta vaihtelee vuosittain vahvistettavien maksuprosenttien ja työntekijöille maksettavien palkkasummien mukaan. Tietyissä vakuutuksissa myös yrityksen toimiala ja valittu vakuutusyhtiö vaikuttaa hintaan.

Nykyään myös TyEL-vakuutuksen lopullinen hinta voi vaihdella työeläkeyhtiöstä riippuen – syynä ovat yhtiökohtaiset hoitokustannusmaksut sekä asiakkaille maksettavat asiakashyvitykset.

  • Työntekijän eläkevakuutuksen eli TyEL-vakuutuksen keskimääräinen maksuprosentti on 24,81 % palkoista vuonna 2024. Työnantajan osuus on keskimäärin 17,34 % ja loppuosuus jää työntekijälle.
  • Työnantajan ottaman työtapaturmavakuutuksen hinta on toimialan tapaturmariskistä ja vakuutusyhtiöstä riippuen noin 0,05-5,00 prosentin välillä. Keskimääräinen maksu on 0,70 prosenttia.
  • Työnantajan sairausvakuutusmaksu vuonna 2024 on 1,16 prosenttia palkoista.
  • Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,27 prosenttia palkasta, mikäli palkkasumma on enintään 2 337 000 euroa. Tämän ylittävältä osuudelta prosenttiosuus on 1,09 %.
  • Ryhmähenkivakuutusmaksu on keskimäärin noin 0,06 prosenttia.

Lue aiheesta kattavammin artikkelista työnantajan sivukulut ja sosiaalivakuutusmaksut.

 

Työnantajan vapaaehtoiset vakuutukset

Työnantajan tarjoamat vapaaehtoiset vakuutukset voivat vähentää sairauspoissaoloja sekä lisätä työntekijöiden tyytyväisyyttä, motivaatiota ja sitoutumista.

Alta löydät tiivistetyt tiedot joistakin yleisimmistä työntekijöille tarjottavista vapaaehtoisista vakuutuksista.

1) Terveysvakuutus

Terveysvakuutus tarjoaa työntekijöille nopeamman pääsyn hoitoon ja kattaa laajemmin erilaisia terveydenhuollon palveluita kuin julkinen terveydenhuolto. Vakuutus voi sisältää myös erikoislääkäripalvelut, jotka eivät kuulu perusterveydenhuollon piiriin.

2) Mielenterveysvakuutus

Mielenterveysvakuutus keskittyy työntekijöiden henkisen hyvinvoinnin tukemiseen ja se tarjoaa pääsyn ammattilaisen antamaan psykologiseen neuvontaan ja terapiaan. Vakuutus voi olla hyödyllinen esimerkiksi kuormittavassa asiantuntijatyössä, jossa mahdollisuus stressille on keskivertoa korkeammalla.

3) Leikkausturva

Leikkausturva kattaa kirurgisia toimenpiteitä ja se turvaa nopean pääsyn tarvittaviin leikkauksiin esimerkiksi 1-5 päivässä. Näin ollen työntekijä ei jää julkiselle puolelle jonon jatkoksi tai joudu maksamaan itse yksityisen puolen leikkauskuluja.

Vakuutus voi olla arvokas etu erityisesti akuuteissa tilanteissa ja se mahdollistaa työntekijöille lyhyemmän poissaolojakson työstä.

Leikkausturva ei lähtökohtaisesti kata pieniä operaatioita, kuten luomenpoistoja tai kosmeettisia operaatioita.

4) Matkavakuutus

Työnantaja voi tarjota työntekijöilleen myös normaalia kattavamman matkavakuutuksen, johon sisältyy myös vapaa-ajan matkavakuutus.

Matkavakuutus suojaa työntekijöitä työmatkoilla tapahtuvilta sairauksilta ja onnettomuuksilta. Vakuutus voi kattaa esimerkiksi lääkärikulut, mahdolliset evakuoinnit sekä muut äkilliset terveydenhuollon tarpeet matkan aikana.

5) Vapaa-ajan tapaturmavakuutus

Kuten jo vakuutuksen nimi kertoo, vapaa-ajan tapaturmavakuutus tarjoaa suojan työn ulkopuolella sattuville tapaturmille.

Vakuutus voi sisältää urheiluturvan, joka kattaa myös kilpaurheilun, esimerkiksi alasarjoissa tapahtuvat salibandy- tai jalkapallovammat. Tämä voi olla työntekijälle merkittävä etu verrattuna siihen, että työntekijä kustantaisi vakuutuksen omasta pussistaan.

6) Etätyövakuutus

Etätyövakuutus kattaa kotona työskennellessä sattuvat vahingot, kuten työvälineiden vahingot tai kotitoimistossa tapahtuvat onnettomuudet. Vakuutus voi kattaa myös lyhytkestoisten taukojen aikana sattuvat tapaturmat.

Käytännössä vakuutus täydentää lakisääteistä turvaa kattamalla ne tapaturmat, joita työtapaturmavakuutus ei korvaa.

7) Syöpävakuutus

Syöpävakuutus tarjoaa nopean hoitoonpääsyn sekä kattaa hoitokulut, jos työntekijällä diagnosoidaan syöpä. Vakuutus voi auttaa hallitsemaan kalliiden hoitojen ja lääkkeiden kustannuksia.

 

Vakuutuspakettien vertailu kannattaa

Monet edellä mainitut vakuutukset voivat sisältyä yhden kattavan vakuutuspaketin alle, joten on tärkeää lukea vakuutusehdot huolellisesti läpi. Näin varmistat, että tarjottu vakuutussuoja vastaa työntekijöiden tarpeita.