Sosiaalivakuutusmaksut ja työnantajan sivukulut 2024

Työnantajan maksamiin sosiaalivakuutusmaksuihin kuuluvat työeläkevakuutusmaksu eli TyEL-maksu, sairausvakuutusmaksu, työttömyysvakuutusmaksu, työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksu sekä ryhmähenkivakuutusmaksu. Tarkista ajantasaiset maksuprosentit taulukosta.


Sosiaalivakuutusmaksut ja palkan sivukulut prosentteina

Maksu20242023
Työeläkeyhtiölle
maksettavat
Keskimääräinen
TyEL-maksu yhteensä
24,81 %28,84 %
Työnantajan osuus
keskimäärin
17,34 %17,39 %
Alle 53-vuotiaan
työntekijän osuus
7,15 %7,15 %
53-62-vuotiaan
työntekijän osuus
8,65 %8,65 %
Yli 62-vuotiaan
työntekijän osuus
7,15 %7,15 %
Työntekijä vakuutetaan
TyEL-vakuutuksella, jos
kuukausiansio on
minimissään
68,57€65,26€
Vakuutusyhtiölle
maksettavat
Työtapaturma- ja
ammattitautivakuutusmaksu
keskimäärin
0,70 %

Vaihtelee toimialan
tapaturmariskin
ja vakuutusyhtiön
mukaan yleensä
0,05-5,00 %:n
välillä.
0,70 %
Ryhmähenkivakuutusmaksu
keskimäärin
0,06 %0,06 %
Verohallinnolle
maksettavat
Työnantajan
sairausvakuutusmaksu
1,16 %1,53 %
Palkansaajan
sairausvakuutusmaksu
- Sairaanhoitomaksu0,51 %0,60 %
- Päivärahamaksu1,01 %

(0,00 %, kun
tulot alle 16 499€)
1,36 %

(0,00 %, kun
tulot alle 15 703€)
- Niin sanottu minimipidätys
(sairaanhoito- ja
päivärahamaksu)
1,52 %, kun
tulot vähintään
16 499€.

0,51 %, kun
tulot alle
kyseisen rajan.
1,96 %, kun
tulot vähintään
15 703€.

0,60 %, kun
tulot alle
kyseisen rajan.
Sairaanhoitomaksu
eläke- ja etuustuloista
1,48 %1,57 %
Työllisyysrahastolle
maksettavat
Työttömyysvakuutusmaksun
työnantajan osuus
0,27 %,
kun palkkoja maksettu
enintään 2 337 000€.

1,09 %, jos
palkkoja maksettu
yli 2 337 000€.

Osaomistajan
maksu 0,27 %
palkkojen määrästä
riippumatta.
0,52 %,
kun palkkoja maksettu
enintään 2 251 500€.

2,06 %, jos
palkkoja maksettu
yli 2 251 500€.

Osaomistajan
maksu 0,52 %
palkkojen määrästä
riippumatta.
Työttömyysvakuutusmaksun
työntekijän osuus
0,79 %1,50 %
Osaomistajan maksama
palkansaajan
työttömyysvakuutusmaksusta
0,43 %0,75 %
Indeksit ja
elinaikakerroin
Palkkakerroin1,6371,558
Työeläkeindeksi30372874
Elinaikakerroin0,946920,94419

Ryhmähenkivakuutuksen pakollisuus määräytyy työehtosopimuksen mukaan. Vakuutuksen voimassaoloa voidaan edellyttää työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa tai työnantajan toimialalla voimassa olevassa yleisessä valtakunnallisessa työehtosopimuksessa.

Myös mahdolliset lomarahat määräytyvät lähtökohtaisesti TES:n mukaan, joten työnantajan on huomioitava ne palkan sivukuluja laskettessa. Varsin yleinen kerroin palkan sivukuluille vaihtelee 1,3-1,5:n välillä. Varsinaisten sivukulujen lisäksi maksettavaa voi kertyä myös työvälineistä ja -vaatteista sekä uuden työntekijän kouluttamisesta tehtäväänsä.

Jos työnantajan sivukulut lasketaan työnantajan TyEL-maksuosuuden, sairausvakuutusmaksun, työttömyysvakuutusmaksun sekä keskimääräisten tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksujen perusteella, ne ovat vuosittain tyypillisesti noin 20 prosenttia palkasta. Yrityksen maksamien palkkojen kokonaissumma vaikuttaa tarkkaan prosenttiosuuteen. Lomarahoja ei ole huomioitu.

 

Lisätietoa työnantajan sivukuluista ja maksuprosenteista

  • Keskimääräisessä 24,81 prosentin TyEL-maksussa on huomioitu työeläkevakuutusyhtiökohtaiset maksunosat, hoitokustannusmaksu ja asiakashyvitykset. Sopimustyönantajien TyEL-perusmaksu ilman hoitokustannusmaksua on 25,12 %.
  • Tilapäisillä työnantajilla (vain tilapäisiä työntekijöitä ja palkkasumma vähemmän kuin 9822€ puolen vuoden aikana) maksuprosentti on keskimäärin 26,12 %.
  • Suurtyönantajilla TyEL-maksujen määrään vaikuttaa myös maksutappioalennus sekä yrityksen maksuluokka, joka perustuu työntekijöille myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden määrään. Vuonna 2024 suurtyönantajiksi lasketaan työnantajat, joiden palkkasumma toissa vuonna eli 2022 oli vähintään 2 251 500 euroa.
  • Työnantajan lisäksi myös palkansaaja maksaa työeläkemaksua. Työnantaja perii työntekijän osuuden palkanmaksun yhteydessä ja maksaa sen sekä oman osuutensa työeläkevakuutusyhtiölle.
  • Työnantajan sairausvakuutusmaksu pitää maksaa, vaikka ennakonpidätystä ei syystä tai toisesta toimitettaisi. Tämä voi olla tilanne, jos palkka esimerkiksi maksetaan pelkkänä luontoisetuna tai jos verokortin perusteella palkasta ei tarvitse tehdä lainkaan ennakonpidätystä. Jos kyseessä on työkorvaus, sairausvakuutusmaksua ei makseta.

 

Sosiaalimaksut ja palkan sivukulut vuonna 2025

Työeläkevakuutusmaksujen, työttömyysvakuutusmaksujen sekä sairausvakuutusmaksujen maksuprosentit vahvistetaan vuosittain. Yleensä tämä tapahtuu vuoden loppupuolella. Vuoden 2025 sosiaalivakuutusmaksut ja palkasta maksettavat sivukulut vahvistettaneen jälleen loka-marraskuussa.

 

Mitä tarkoittavat palkkakerroin, työeläkeindeksi ja elinaikakerroin?

Eläkkeiden määriä tarkistetaan vuosittain myös palkkakertoimen, työeläkeindeksin ja elinaikakertoimen avulla.

  • Palkkakerroin on työkalu, jota käytetään tulevien työeläkkeiden laskennassa. Palkkakertoimella tarkistetaan vuosiansiot eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Kertoimen tarkoitus on varmistaa, että kertynyt eläke säilyttää arvonsa suhteutettuna ansiotason kehitykseen. Palkkakertoimessa palkkojen muutoksen osuus on 80 prosenttia ja hintojen muutoksen osuus 20 prosenttia.
  • Työeläkeindeksin tarkoitus on suojata jo maksussa olevia eläkkeitä hintojen nousua vastaan. Mitä enemmän hintojen nousua on vuoden aikana kertynyt, sitä enemmän indeksi vaikuttaa eläkkeen määrään. Työeläke tarkistetaan työeläkeindeksillä vuosittain tammikuun alussa.
  • Elinaikakerroin pienentää kuukausieläkkeitä sen perusteella, miten keskimääräinen elinikä kasvaa. Saman eläkepotin pitäisi riittää pidemmäksi aikaa, kun ihmisten elinikä pitenee. Elinaikakerrointa hyödynnetään eläkkeen alkaessa eli ajankohtana, jona eläke lasketaan. Sosiaali- ja terveysministeriö antaa asetuksen elinaikakertoimen arvosta tulevalle vuodelle aina kuluvan vuoden lopussa.

Tarkentavaa lisätietoa edellä mainituista eläkkeen laskennan työkaluista löydät Eläketurvakeskuksen Tyoelake.fi-sivustolta.