TyEL-vakuutusten vertailu ja kilpailutus – 6 kysymystä ja vastausta

Työntekijän eläkevakuutus eli TyEL-vakuutus on työnantajayrityksille pakollinen, sillä vakuuttamisvelvollisuus pohjautuu Työntekijän eläkelakiin. Yritys voi ottaa TyEL-vakuutukset valitsemastaan työeläkevakuutusyhtiöstä, joita on Suomessa neljä. Eläkeyhtiötä voi myös vaihtaa myöhemmin. Tässä artikkelissa on vastattu kuuteen yleisimpään TyEL-vakuutusten vertailua ja kilpailutusta koskevaan kysymykseen.


1. Mitkä asiat vaikuttavat TyEL-maksujen määrään?

TyEL-maksuprosentti on keskimäärin 24,81 prosenttia palkoista vuonna 2024. Keskimäärin viittaa siihen, että TyEL-maksujen lopulliseen määrään vaikuttavat:

  • yrityksen maksamien palkkojen määrä
  • asiakkuuden kesto työeläkevakuutusyhtiössä
  • yritykselle maksettavat asiakashyvitykset.
  • työeläkevakuutusyhtiön hoitokustannusosa.

Yli 2,25 miljoonan euron vuosittaisia palkkoja maksavilla suurtyönantajilla TyEL-maksujen suuruuteen vaikuttavat myös työntekijöille myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden määrään perustuva yrityksen maksuluokka sekä maksutappioalennukset.

Käytännössä yrityksen maksamat TyEL-maksut eivät siis ole täsmälleen samanhintaisia työeläkeyhtiöstä riippumatta. Työeläkeyhtiöitä Suomessa ovat Varma, Ilmarinen, Elo ja Veritas.

 

2. Mitä tarkoittaa hoitokustannusosa?

Tiivistetysti ilmaistuna TyEL-hoitokustannusmaksu on osa yksityisalojen työeläkevakuutusmaksua, ja sillä katetaan työeläkeyhtiön operatiivisia kuluja.

Näitä kuluja voi syntyä esimerkiksi eläkehakemusten käsittelystä, eläkkeiden maksamisesta ja tietojärjestelmien ylläpidosta. Hoitomaksu vaikuttaa työeläkevakuutusyhtiöltä saapuvan TyEL-laskun suuruuteen.

Työeläkevakuutusyhtiöt määrittelevät itse oman hoitokustannusosansa, joka perustuu yhtiön todellisiin liikekustannuksiin.

Hoitokustannusosa on vuoden 2023 alusta alkaen määritelty työeläkeyhtiökohtaisesti aiemman yhtenäisen tason sijaan. Tämä tarkoittaa, että eri työeläkeyhtiöt voivat periä eri suuruisia maksuja riippuen niiden operatiivisista kuluista ja tehokkuudesta.

 

3. Mistä asiakashyvityksissä on kyse?

TyEL-asiakashyvitys on työnantajan jälkikäteen saama alennus työeläkevakuutusyhtiölle maksetuista TyEL-maksuista. Käytännössä työnantaja saa hyvityksen kerran vuodessa, ja alennus näkyy seuraavan kalenterivuoden maksuissa, jotka pienenevät.

TyEL-asiakashyvitys on vuodesta 2023 lähtien määräytynyt yksinomaan työeläkeyhtiön vakavaraisuuden perusteella. Mitä parempi vakavaraisuus, sitä isommat hyvitykset.

Se, miten asiakashyvitykset jakautuvat työeläkeyhtiön asiakkaiden välillä, voi vaihdella riippuen siitä, kuinka paljon palkkoja yrityksessä maksetaan ja kuinka pitkään yritys on ollut työeläkeyhtiön asiakkaana ja sitä kautta maksanut TyEL-maksuja yhtiöön. Asiakashyvityksissä siis on niin työeläkeyhtiökohtaisia kuin yrityskohtaisia eroja.

 

4. Kuinka suuria säästöjä TyEL-vertailu voi tuoda?

Pienille yrityksille erot TyEL-vakuutusten hinnoissa eivät useinkaan ole euromääräisesti kovinkaan merkitseviä – ne voivat olla jopa hyvin marginaalisia. Isompien yritysten kohdalla tilanne voi varsinkin pidemmällä aikavälillä olla toinen, koska myös maksettavat palkkasummat ovat huomattavasti suurempia.

Suurtyönantajilla TyEL-maksun määrään vaikuttaa myös työntekijöiden työkyky, koska yrityksen maksuluokka perustuu työntekijöille myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden määrään. Suurtyönantajilla vakuutusmaksujen niin sanottu maksutappio-osa on pienempi kuin pientyönantajilla.

TyEL-kilpailutus voi tuoda säästöä, mutta asiaa on mahdotonta laskea auki ilman tietoa yrityksen nykyisestä työeläkeyhtiöstä, asiakkuushistoriasta ja maksetuista palkkasummista. Lisäksi TyEL-vakuutusten vertailussa hinta on vain yksi huomioitava tekijä.

 

5. Miksi TyEL-vakuutusten vertailu ja kilpailutus voi käytännössä olla hankalaa?

TyEL-vakuutusten vertailussa on syytä huomioida, että kilpailutuksen toimintaperiaate on hyvin erilainen perinteisiin vahinkovakuutuksiin verrattuna.

Jokainen tilanne on yksilöllinen, koska TyEL-maksujen lopulliseen hintaan vaikuttaa esimerkiksi asiakkuushistoria nykyisessä työeläkeyhtiössä ja sitä kautta määräytyvä TyEL-asiakashyvitysten määrä.

Siksi työeläkeyhtiön vaihtoa koskevia laskelmia ei voida tehdä pelkkiin keskiarvolukuihin perustuen tai liian lyhyen aikajänteen perusteella.

Eläkeyhtiön vaihdon kanssa kannattaa olla tarkkana, jos vaihtoa ollaan tekemässä samassa yhteydessä vahinkovakuutusten kilpailutuksen kanssa.

Vahinkovakuutusyhtiöt tekevät yhteistyötä työeläkevakuutusyhtiöiden kanssa. TyEL-vakuutusta ei kuitenkaan ole pakko ottaa yrityksen käyttämän vakuutusvahinkoyhtiön kumppanilta.

 

6. Mitä muita asioita TyEL-vertailussa kannattaa huomioida?

Työeläkevakuutusyhtiöiden vertailussa huomiota kannattaa työeläkeyhtiön vakavaraisuuden ja hoitokustannusosan lisäksi kiinnittää myös seuraaviin kysymyksiin:

  • Millaisia muita lisäarvopalveluita on tarjolla? Esimerkkeinä mainittakoon työeläkeyhtiön työkyky- ja kuntoutuspalvelut sekä rahoituspalvelut.
  • Minkä kokoisiin tai minkä toimialan yrityksiin työeläkeyhtiö on keskittynyt?
  • Haluatko yrityksellesi nimetyn TyEL-yhteyshenkilön vai riittääkö vähemmän henkilökohtaisempi palvelu?

Eläkeyhtiöillä on erilaisia kulmia TyEL-vakuutusten markkinointiin. Toinen yhtiö saattaa korostaa vahvaa vakavaraisuuttaan siinä missä toinen yhtiö kertoo panostavansa henkilökohtaiseen ja nopeaan asiakaspalveluun.

Ero vakuutuksen hinnassa voi olla pienelle yritykselle hyvin marginaalinen, joten valinta voi tapahtua muihin seikkoihin perustuen.